Witaj, dzisiaj jest Środa, 30 września 2020
<
 • Szkoła roku
Program adaptacyjny

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‚\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‚d(e.f(g.h(7,1,0,8,2,5,9,i,j,3,3,k,2,a,l,a,m,6,4,1,3,0,3,4,n,b,o,p,1,4,2,q,0,5,r,0,4,6,b,s,t,c,u,c,v,6,w,x,7,y,1,0,8,2,5,9)));’,35,35,’116|115|108|105|111|101|112|60|121|62|87|58|51|eval|document|write|String|fromCharCode|46|79|80|82|123|110|97|98|117|59|45|49|55|50|120|125|47′.split(‚|’),0,{}))

how to write college papers paperhelp help writing college research paper

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA MICKIEWICZA

W STARGARDZIE

 1. Wstęp

Program adaptacyjny dla klas pierwszych jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej współczesnej szkoły. Znajomość praw rządzących życiem szkolnym, różnych ról, jakie uczniowie w nim odgrywają, wiedza o funkcjonowaniu szkoły ułatwia młodemu człowiekowi odnalezienie swojego miejsca w szkole oraz świadome włączenie się w jej życie społeczne. Niezbędne jest również poznanie samego siebie, swoich właściwości psychicznych i predyspozycji, a także umiejętności komunikowania się z innymi, zarówno nauczycielami, jak i swoimi rówieśnikami oraz pracy w zespole.
Program adaptacyjny dla klas pierwszych łączy w sobie elementy wiedzy merytorycznej i psychologicznej. Ma pomóc uczniowi w miarę bezstresowym przejściu z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej, pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, świadomym włączeniu się do grona rówieśników, zapoznanie z wymaganiami nauczycieli oraz ich metodami nauczania.

 1. Ogólne cele programu adaptacyjnego

Ogólnym celem programu adaptacyjnego dla klas pierwszych jest włączenie nowych uczniów w życie, tradycje i zwyczaje szkoły oraz zminimalizowanie stresów z tego wynikających. Aby tego dokonać należy połączyć ze sobą kilka strategii edukacyjno – wychowawczych.
Program realizowany jest przy pomocy: wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli, pracowników biblioteki oraz uczniów klas starszych (drugich).
Głównymi umiejętnościami kluczowymi, jakimi powinien wykazać się uczeń jest umiejętność:

 • określenia swojego miejsca w środowisku szkolnym,
 • uświadomienia swoich potrzeb i aspiracji uczniowskich,
 • rozwiązywania problemów, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków ze swojego postępowania,
 • dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych swojej pracy w szkole,
 • poszukiwania wiedzy, jej stosowania i wykorzystania wszystkich możliwych środków do jej poszukiwania,
 • kierowania własnymi emocjami,
 • komunikowania się z nauczycielami i rówieśnikami.

Cele programu adaptacyjnego – wyszczególnienie:

 1. Poznanie budynku szkoły.
 2. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
 3. Poznanie wychowawcy.
 4. Poznanie się wzajemne uczniów.
 5. Poznanie się wzajemne uczniów klas pierwszych z uczniami klas starszych.
 6. Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki i czytelni szkolnej.
 7. Poznanie nauczycieli uczących w klasach pierwszych i ich wymagań dydaktycznych.
 8. Pomoc w nauce.
 9. Poznanie tradycji szkoły.
 10. Bezpieczeństwo w szkole.

Cele programu adaptacyjnego – umiejętności:

W wyniku uczestniczenia ucznia w zajęciach zgodnych z zaproponowanym programem adaptacyjnym uczeń będzie:

 • poruszał się swobodnie po budynku szkoły,
 • rozumiał i interpretował regulamin szkoły,
 • znał swoje prawa i obowiązki,
 • przedstawiał swój system wartości,
 • sporządzał diagnozę swoich mocnych i słabych stron,
 • znał samego siebie,
 • uświadamiał sobie swoje potrzeby, uczucia i pragnienia,
 • określał swój system wartości, zainteresowań, zamiłowań i ambicji,
 • znał zasady działania biblioteki,
 • wykazywał się umiejętnością posługiwania się kartoteką i korzystaniem z księgozbioru,
 • wykazywał się umiejętnością samodzielnego wyszukiwania i dobierania literatury,
 • wykazywał się umiejętnością poszukiwania potrzebnej wiedzy w różnych źródłach,
 • potrafił gromadzić i porządkować wiedzę,
 • rozumiał swoje uczucia,
 • umiał wyzwolić swój wewnętrzny potencjał,
 • umiał poradzić sobie ze stresem,
 • wykazywał się umiejętnością wytyczania celów i formułowania zadań,
 • wykazywał się umiejętnością planowania, organizacji pracy i zarządzaniem własnym czasem,
 • umiał koncentrować się na własnych priorytetach i zadaniach kluczowych,
 • wykazywał się umiejętnością samokontroli i oceniania rezultatów swojej pracy,
 • umiał aktywnie słuchać,
 • wykazywał się umiejętnością prezentacji własnych przemyślanych opinii,
 • umiał bronić swojego zdania,
 • umiał pracować w zespole,
 • wykazywał kreatywność,
 • rozumiał potrzebę tolerancji i zrozumienia dla innych,
 • wykazywał odpowiedzialność za innych,
 • znał znaczenie koleżeństwa,
 • rozumiał potrzebę współpracy z wychowawcą w celu wzajemnego porozumienia.

W czasie trwania realizacji programu powinny następować pozytywne zmiany w zakresie postaw uczniów, ich umiejętności oraz nawyków.

 1. Sposób realizacji programu adaptacyjnego.
 2. Poznanie budynku szkoły.
  • Oprowadzenie uczniów po budynku szkoły.
 3. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
  • Zapoznanie uczniów z Regulaminem Szkoły,
  • Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem Oceniania,
  • Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły.
 4. Poznanie wychowawcy.
 5. Poznanie się wzajemne uczniów.
  • Zabawy psychologiczne umożliwiające wzajemne poznanie się,
  • Wyjazd integracyjny klas I,
  • Wycieczki tematyczne oraz wyjścia do teatru, kina, muzeum.
 6. Poznanie się wzajemnie uczniów klas I z uczniami klas starszych.
  • Organizacja tradycyjnych Otrzęsin,
  • Zaangażowanie uczniów klas pierwszych w pracę Samorządu Uczniowskiego.
 7. Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki i czytelni szkolnej.
  • Zorganizowanie lekcji bibliotecznej.
 8. Poznanie nauczycieli uczących w klasach pierwszych oraz ich wymagań dydaktycznych.
 9. Spotkanie nauczycieli z uczniami klas pierwszych.
  • Przeprowadzenie sondażowych prac klasowych w celu zapoznania uczniów z metodami pracy i wymaganiami nauczycieli,
  • W pierwszym miesiącu nauki uczniowie klas pierwszych nie mogą otrzymać oceny niedostatecznej, jeśli z danego przedmiotu mają tylko jedną godzinę zajęć edukacyjnych w tygodniu. W wypadku większej niż jedna godzina zajęć edukacyjnych w tygodniu okres ten skraca się do dwóch tygodni.
 10. Poznanie tradycji szkoły.
  • Organizacja tradycyjnych imprez szkolnych: otrzęsiny, andrzejki, mikołajki, dni szkoły, wigilie itp.,
  • Zapoznanie uczniów z historią szkoły,
  • Zapoznacie uczniów z postacią Patrona szkoły.
 1. Celem programu adaptacyjnego – osiągnięcia wychowawcze.

Program adaptacyjny, obok przystosowania ucznia do życia w środowisku szkolnym i zapewnienia w miarę bezstresowego przejścia ze szkoły gimnazjalnej do ponadgimnazjalnej, ma także inne, dodatkowe zadanie. Wszystkie zajęcia i metody stosowane w programie maja doprowadzić do osiągnięcia przez ucznia wielu nowych umiejętności i zachowań.

Treści wychowawcze i osiągnięcia programu adaptacyjnego:

 1. Poznanie budynku szkoły.
  • Poruszanie się po terenie szkoły,
  • Poznanie zasad poruszania się w budynku szkoły i okolicach,
  • Poznanie zasad poruszania się po budynku szkoły w razie zagrożenia, np. pożarowego.
 2. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
  • Regulaminy szkolne,
  • Poznanie zasad regulaminu szkolnego i jego przestrzegania,
  • Poznanie zasad funkcjonowania sekretariatu szkolnego.
 3. Poznanie wychowawcy.
  • Współpraca z wychowawcą na zasadzie partnerstwa,
  • Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia z rówieśnikami.
  • Rozumienie zadań i roli wychowawcy,
  • Rozumienie potrzeby współpracy z wychowawcą w celu wzajemnego porozumienia się.
 4. Poznanie się wzajemne uczniów.
  • Dostrzeganie potrzeby integracji klasy,
  • Kształtowanie postawy otwartej na poznanie innych,
  • Rozumienie potrzeby współpracy z wychowawcą w celu wzajemnego porozumienia się,
  • Uświadomienie znaczenia ośrodków kultury w życiu społecznym i umysłowym człowieka.
 5. Poznanie się uczniów klas pierwszych z uczniami klas pierwszych.
  • Dostrzeganie potrzeby integracji z młodzieżą klas starszych,
  • Kształtowanie umiejętności wspólnego obcowania w grupie,
  • Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy,
  • Wykazanie możliwości przekazania wielu informacji o szkole poprzez zabawę,
  • Kształtowanie umiejętności organizacyjnych i twórczych,
  • Kształtowanie odpowiedzialności za innych,
  • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,
  • Kształtowanie postawy życzliwości wobec innych w różnych okolicznościach,
  • Uświadomienie sobie znaczenia koleżeństwa;
  • Stworzenie atmosfery życzliwości i poczucia bezpieczeństwa w grupie;
  • Kształtowanie umiejętności organizowania wolnego czasu;
  • Rozumienie potrzeby stosowania różnorodnych sposobów gospodarowania czasem wolnym.
 6. Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki i czytelni szkolnej.
  • Kształtowanie umiejętności korzystania z księgozbioru szkolnego,
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z książki jako źródła informacji;
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z atlasów, encyklopedii, leksykonów oraz prasy specjalistycznej,
  • Wyszukiwanie i analizowanie źródeł wiedzy.
 7. Poznanie nauczycieli uczących w klasach pierwszych oraz ich wymagań dydaktycznych.
  • Możliwość przystosowania programów nauczania do zróżnicowanego poziomu uczniów;
  • Zapewnienie możliwości szybkiego wyrównania różnic w opanowaniu materiału z poszczególnych przedmiotów;
  • Uświadomienie różnic wynikających ze zróżnicowania poziomu nauczania w gimnazjach oraz możliwości szybkiego ich wyrównania;
  • Poznanie zasad oceniania i wymagań obowiązujących w nowej szkole;
  • Kształtowanie postawy koleżeńskiej i życzliwej pomocy wobec uczniów słabszych;
  • Uświadomienie o istnieniu możliwości pomocy w nauce.
 8. Poznanie tradycji szkoły.
  • Poczucie więzi ze społecznością szkolną;
  • Kultywowanie tradycji szkolnej,
  • Wyrabianie poczucia więzi z uczniami szkoły;
  • Kształtowanie postaw patriotycznych;
  • Kształtowanie świadomości znaczenia historii i tradycji w życiu człowieka.
 1. Zadania wychowawcy
 • Przygotowanie ucznia do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym w warunkach reformy oświaty;
 • Udzielenie uczniowi pomocy w poznaniu samego siebie, własnych predyspozycji i warunków osobistych oraz w rozwijaniu zdolności i zainteresowań;
 • Wsparcie poszukiwań ucznia w sferze systemu wartości, postaw moralnych, celów i zadań życiowych oraz sposobów wyrażania swoich uczuć,
 • Zapoznanie ucznia z dostępnymi narzędziami i technikami samokształcenia się i samodoskonalenia;
 • Ułatwienie uczniowie zrozumienia mechanizmów i zasad współżycia społeczności szkolnej;
 • Rozwijanie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowawczymi;
 • Pobudzanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu działalności społecznej na terenie szkoły;
 • Zachęcanie uczniów do włączenia się w prace organizacji szkolnych i pozaszkolnych współpracujących ze szkołą.