Witaj, dzisiaj jest Środa, 30 września 2020
<
 • Szkoła roku
Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

 I   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W STARGARDZIE

 

ZASADY OGÓLNE

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy I LO w Stargardzie.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
4. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.
5. Odpowiada materialnie za wypożyczoną  książkę.  Jeśli czytelnik zgubi lub zniszczy książkę jest zobowiązany ją odkupić. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może dostarczyć inną pozycję, wskazaną przez bibliotekarza. Do czasu uregulowania swych zobowiązań wobec biblioteki czytelnik traci prawo do korzystania z jej zbiorów.
6. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki i inne materiały do biblioteki.
7. Istnieje możliwość wypożyczania przez uczniów książek na okres ferii świątecznych,  zimowych i letnich.
8. W bibliotece obowiązuje cisza.
9. Zakazuje się spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

WYPOŻYCZALNIA

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do trzech pozycji, maksymalnie na jeden  miesiąc.
 3. Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach może ją prolongować u nauczyciela bibliotekarza.
 4. Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, maturzysta ma prawo wypożyczania większej liczby książek.
 5. Przed zakończeniem roku szkolnego  (w terminie podanym przez nauczyciela bibliotekarza) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
 6. Czytelnik nie ma wolnego dostępu do książek.
 7. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 

CZYTELNIA

 1. Z księgozbioru podręcznego, czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Jednakże za zgodą bibliotekarza czytelnik ma możliwość wypożyczenia danej pozycji na lekcję, ale musi ją zwrócić do biblioteki w tym samym dniu.
 2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 3. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książek i czasopism do domu (na czas określony przez nauczyciela bibliotekarza).
 4. Czytelnik ma swobodny dostęp do czasopism, które po przeczytaniu odnosi na ustalone miejsce na regałach.
 5. Pozycje wchodzące w skład księgozbioru podręcznego podawane są czytelnikowi przez nauczyciela bibliotekarza.
 6. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

STANOWISKA KOMPUTEROWE – CZYTELNIA MULTIMEDIALNA

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie .
 2. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).
 3. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię i nazwisko, klasa, numer stanowiska, godzinę rozpoczęcia pracy przy komputerze).
 4. Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji oraz do korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 5. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 6. Zabrania się używania wszelkich nośników pamięci bez  zgody nauczyciela bibliotekarza.
 7. Nie wolno dokonywać instalacji jakichkolwiek oprogramowań, zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów lub kasować zainstalowanych.
 8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 9. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z pracowni.
 10. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
 11. Nie dozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników – tzw. Spam.
 12. Nie wolno tworzyć, eksperymentować z programami wirusowymi niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 13. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem udostępnionego sprzętu komputerowego.